Leidschendam-Voorburg in Cijfers (Wijkatlas)

logo

Over de Wijkatlas / Leidschendam-Voorburg in Cijfers

De Wijkatlas Leidschendam-Voorburg is een instrument dat veel informatie biedt over het woon- en leefklimaat in de wijken en buurten van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De atlas bestaat uit twee onderdelen: een databank met alle cijfers (op internet) en een rapportage (in de vorm van een PDF bestand) met analyses van de verschillende wijken.

Doelstelling
De Wijkatlas moet een duidelijk totaalbeeld schetsen van de huidige situatie en ontwikkelingen in de wijken van Leidschendam-Voorburg en in de totale gemeente. De atlas moet zowel objectieve als subjectieve informatie bevatten op het gebied van bevolking, woningen, werk/inkomen, onderwijs/ kinderopvang, leefbaarheid en veiligheid. De wijkatlas moet het mogelijk maken de wijken onderling te vergelijken en moet de sterke en zwakke punten en ontwikkelingen van elke wijk inzichtelijk maken. Daarmee moet de atlas een duidelijke basis bieden voor ontwikkeling en bijsturing van wijkgericht beleid en wijkgericht werken voor zowel de gemeente als andere organisaties.

Bronnen en meetdata
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is informatie nodig over de buurten en wijken. Deze informatie is op twee manieren beschikbaar gekomen. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van bestaande registraties van onder meer de gemeente, politie, de corporaties en andere lokale en landelijke organisaties. Deze registraties bieden al veel informatie over de situatie in buurten en wijken.
Bestaande registraties bieden echter geen inzicht in de beleving van het woonklimaat door de bewoners. Daarvoor zijn andere instrumenten nodig, zoals een bewonersenquête. In het voorjaar van 2010 heeft de eerste bewonersenquête plaatsgevonden in het kader van deze wijkatlas. Een deel van de vragen is beschikbaar op buurtniveau. Bij de andere vragen is dat niet mogelijk, maar worden de cijfers alleen op wijkniveau gepubliceerd. Meer informatie over de bewonersenquête vindt u hier.
De Wijkatlas is een monitor en wordt dan ook regelmatig geactualiseerd. De cijfers uit registraties worden jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd in de databank op internet. Eens in de twee jaar wordt een nieuwe bewonersenquête gehouden en verschijnt er een nieuwe PDF publicatie met wijkanalyses.
De meeste cijfers in de Wijkatlas hebben betrekking op de situatie per 1 januari, of op een heel kalenderjaar. De cijfers uit de enquête zijn beschikbaar voor voorjaar 2010, najaar 2012 en najaar 2014). In de databank op internet worden cijfers jaarlijks aangevuld maar blijven cijfers uit eerdere jaren beschikbaar.

Databank op internet
De databank die u nu bekijkt bevat alle cijfers, waarvan een groot deel op wijk en/of buurtniveau. In deze databank kunt u de door u gewenste gegevens raadplegen en presenteren in tabellen, grafieken of kaarten. U kunt verschillende onderwerpen combineren, kiest zelf de jaartallen, gebiedsniveau (buurt, wijk of gemeente) en presentatievorm. Deze presentatie kunt u vervolgens kopiëren naar het klembord of exporteren. De databank is daarmee heel flexibel. Historische data blijven bewaard waardoor de tijdreeksen steeds langer worden. Bij alle onderwerpen zijn ook definities beschikbaar. De meeste onderwerpen in de databank uit bestaande registraties zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2015.

Rapportage met wijkanalyses
De PDF rapportage bestaat uit wijkanalyses. Voor elk van de 12 wijken is een bondige en overzichtelijke analyse gemaakt van 4 pagina's met grafieken en een interpretatie in tekst. In deze wijkanalyses worden de sterke en zwakke punten van elke wijk en de ontwikkelingen beschreven. Dit rapport verschijnt tweejaarlijks als PDF-bestand. Op dit moment zijn ook de vorige edities 2010 en 2012 nog beschikbaar.

Wijk- en buurtindeling
Een kaart met de gebruikte wijk- en buurtindeling is beschikbaar als PDF.

Het is de bedoeling dat de atlas de komende jaren verder wordt verbeterd en uitgebreid om optimaal tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. Uw opmerkingen en suggesties zijn dan ook van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met Judith Zweers van de gemeente Leidschendam-Voorburg (telefoon (070) 300 9683, e-mail JS.Zweers@lv.nl).

De Wijkatlas is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg door het bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies uit Enschede. Voor deze databank wordt gebruik gemaakt van Swing, een programma van ABF Research uit Delft.